Page 10 - Buletin BSGR PH_Vol. V, Nr. 1_2017_Format Academic_Varianta _finala
P. 10

două mă ri. Clește militar rusesc? Măi mult decă t ătă t, dezenclăvăreă energetică
      ă Kăliningrădului, prin prezent ă găzoductului băltic, s i instălăreă tot ăici ă
      unor răchete căpăbile să  trănsporte bombe nucleăre (replică  lă scutul
      ămericăn ăntirăchetă ), î n nord, lă căre s-ă ădă ugăt reănexăreă Peninsulei
      Crimeeă (completătă cu militărizăreă nordului Mă rii Negre), î n sud, constituie
      premisele unui clește geostrategic rusesc? Nu î n ultimul ră nd, o ănăliză ă hă rt ii
      celui măi titrăt proiect economic recent, respectiv Noul Drum al Mătăsii – pe
      numele lui oficiăl One Belt, One Road – relevă  două  brăt e gigăntice, de
      ăsemeneă, unul nordic s i ăltul sudic, căre î nconjoără î ntreăgă Eurăsie. Clește
      comercial chinezesc?
         Din toăte ăceste î ntrebă ri derivă  scopul cercetării, s i ănume ănăliză
      not iunii de clește geopolitic. Ce este? De unde vine? Căre sunt
      dimensiunile/componentele săle? Ce semnificăt ii ăre?
         Noutatea cercetării este evidentă : toăte proiectele ămintite ănterior sunt
      recente s i produc efecte, iăr unele, cum ăr fi cel chinezesc, se ăflă  î n plină
      derulăre, ăvă nd că termen de finălizăre 2049, î nsă  s i ăici se simt dejă
      consecint ele: dăcă î n 2008 primul tren de mărfă soseă din Xiăngtăn (Chină) î n
      Hămburg (Germăniă), î n 2017 nu măi put in de 3.600 de gărnituri ău
      trănsportăt mă rfuri î ntre Chină s i Europă. I n ălt i termeni, dăcă  î n 2013
      volumul trăficului pe căleă ferătă  î ntre Chină s i Europă eră lă părităte,
      respectiv 57.000 tone pe fiecăre sens, trei ăni măi tă rziu, î n 2016, nu număi că
      volumul ă crescut de cinci ori, î nsă  sensul s-ă schimbăt: Chină ă livrăt î n
      Europă peste 300.000 de tone mă rfuri, iăr Europă doăr 200.000 de tone î n
      Chină (The Economist, 2017). S i ăcestă este număi î nceputul!
         Ineditul ăcestui studiu derivă  s i el din scop. Des i se remărcă  o
      preeminent ă  ă evenimentelor geopolitice pe scenă mondiălă  î n ultimii ăni,
      există o oărecăre lăcună î n literătură geogrăfică romă neăscă î n privint ă unor
      ăstfel de studii. Măi mult decă t ătă t, î n pofidă evident elor s i ă evolut iei cu
      repeziciune ă s tiint ei geopolitice, căre, dincolo de orice tă gădă , pune lă
      dispozit ie un instrumentăr de ănăliză  destul de eficăce î n ceeă ce prives te
      rădiogrăfiereă reălită t ii, î n Romă niă, î n principălele s coli de geogrăfie î ncă
      persistă , î n inert ie, un puternic curent î n făvoăreă geogrăfiei politice, s i
      ăceăstă, des i fondătorul geogrăfiei romă nes ti, Simion Mehedint i, ă folosit
      sintăgmă „geopolitică ” (ăbordăreă globălă ă jocurilor de putere s i felul î n căre
      geogrăfiă influent eăză fenomenul puterii), deosebind-o de „geogrăfiă politică ”
      (ăbordăreă regionălă ă mănifestă rii puterii ăsupră spăt iului geogrăfic) s i măi
      mult ă ăvut intent iă de ă scrie lucră ri de geopolitică (Neăcs u, 2017, pp. 40-41).
      I n timp s-ă conturăt o ădevă rătă  s coălă  romă neăscă  de geopolitică  (vezi s i
      Negut , 2015, p. 88).

         2. Conceptul de „clește geopolitic”
         2.1. Istoric
         I n siăjul turbulent elor creăte de imploziă Uniunii Sovietice î n sistemul
      geopolitic mondiăl, î n ănii ’90, î n ăs ă numită Pace Rece ce ă următ Ră zboiului
      Rece, o relătivă necunoscută o constituiă drumul pe căre ăveă să ăpuce Rusiă:
      că t de ăfectătă vă fi de „ceă măi măre cătăstrofă geopolitică ă secolului” (cum ă
      denumit Vlădimir Putin imploziă URSS), că t vă stă î n recul geopolitic, se vă
      occidentăliză său vă clămă rolul de mos tenitor ăl fostei sfere de influent ă  ă

                         9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15