Page 8 - Buletin BSGR PH_Vol. V, Nr. 1_2017_Format Academic_Varianta _finala
P. 8

EUROPA ȘI CLEȘTELE GEOPOLITIC


                   Mărius-Cristiăn NEACS U

                Academia de Studii Economice din București,
                 Piața Romană, Nr. 6, București, România
                     marius.neacsu@ase.ro


         Abstract: Europe and geopolitical pincer. In the post-Cold War
         evolution, a "geopolitical pincer" has developed over Europe with multiple
         dimensions: "energy pincer", consisting of the two Russian northern and
         southern gas pipelines, Nord Stream (Baltic Sea) and Blue Stream (Black
         Sea); "geostrategic and military pincer": Kaliningrad (Baltic Sea) and
         Crimea (Black Sea); at last, the great Chinese project – New Silk Road – a
         truly "business of the XXI century", with its terrestrial (The Belt) and
         maritime routes (The Road) it’s going to become a "commercial pincer".

         Cuvinte cheie: clește geopolitic, clește energetic, clește geostrategic, clește
         militar, clește comercial.
         Keywords: geopolitical pincer, energy pincer, geostrategic pincer, military
         pincer, commercial pincer.


         1. Introducere
         Context. De ăproăpe două decenii ăm fost s i sunt preocupăt de mutăt iile
      survenite pe scenă geopolitică  eurăsiătică , î n mod deosebit î n contextul
      evolut iei post-Ră zboi Rece, ăceăstă î nregistră nd o dinămică  ăccentuătă ,
      deopotrivă  spectăculoăsă , cu numeroăse implicăt ii pentru Romă niă s i,
      totodătă , pentru Europă.
         Am observăt, ăstfel – părăfrăză ndu-l pe Dimitrie Căntemir – „cres tereă s i
      descres tereă” Europei , „descres tereă s i cres tereă” Rusiei s i, odătă  cu toăte
                 1
      ăcesteă, testăreă unei serii î ntregi de concepte geopolitice, despre căre ăm
      expus măi pe lărg î ntr-o serie de studii (Negut  s i Neăcs u, 2017, pp. 81-88;
      Neăcs u, 2016, pp. 12-32; Neăcs u, 2015ă, pp. 7-13 s .ă.) s i ăm concluzionăt că
      ăsistă m lă o ădevă rătă  hibridizare ă not iunilor teoretice clăsice/trădit ionăle.
      De lă sferele de influență, specifice Ră zboiului Rece, s-ă trecut lă axele
      geopolitice, geostrategice și geoeconomice (vezi s i Neăcs u s i Diăconescu, 2011,
      pp. 131-143), de lă hard power lă hard energy (Negut s i Neăcs u, 2009, p. 176),
      de lă geopolitică lă geoeconomie, init iăl, ăpoi lă geoeconopolitică (Neăcs u,
      2014ă), de lă euro-optimism lă euro-scepticism, de lă integră ri lă exit-uri
      s .ă.m.d.


      1  În original, Dimitrie Cantemir (1714-1816), Historia incrementorum atque decrementorum
      aulae othomanicae.
                         7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13