Page 9 - Buletin BSGR PH_Vol. V, Nr. 1_2017_Format Academic_Varianta _finala
P. 9

I n pofidă hibridiză rii not iunilor specifice geopolitice, există un numitor
      comun, s i ănume manifestarea puterii (vezi s i Negut , 2015), diversifică ndu-se
      s i hibridiză ndu-se instrumentele s i jocurile de putere, căre ău devenit din ce î n
      ce măi complicăte, cu din ce î n ce măi mult i ăctori (dintre căre măi
      preeminent i î n prezent sunt cei non-stătăli), căre, ăpărent, creeăză senzăt iă că
      putereă nu măi poăte fi concentrătă  de un singur pol de putere, ci este
      dispersătă , difuz, î ntre măi multe centre său constelăt ii de centre de putere. De
      exemplu, de lă intervent iă Armătei Ros ii î n Europă, după  cel de-Al Doileă
      Ră zboi Mondiăl (mănifestăreă conceptelor de hard power – intervent ie
      militără s i sferă de influență – dreptul de interveni ăl Rusiei î n politică t ă rilor
      din regiuneă ăflătă î n grăvităt iă Kremlinului) – Budăpestă 1956 s i Prăgă 1968
      – s-ă trecut lă iluziă axelor geopolitice și geoeconomice (o t ără , spre exemplu
      Ucrăină, poăte fi pe o ăxă , deopotrivă  occidentălă  – revolut iă portocălie,
      integrăreă î n structurile euroătlăntice, dăr s i ruseăscă  – trănzitul găzelor
      năturăle), ăpoi lă hard energy (intervent iă cu tăncurile eră î nlocuită  cu
      î nchidereă robinetului lă găzele năturăle, 2006, 2008, 2009) s i, ulterior, o
      combinăt ie de hard power s i hard energy (intervent iă cu soldăt i, dăr fă ră
      î nsemne milităre, frăgmentăreă Ucrăinei, reănexăreă Peninsulei Crimeeă î n
      mărtie 2014 s i, simultăn, eludăreă ăcesteiă că spăt iu de trănzit ăl găzelor
      năturăle).
         Tocmăi ăceăstă  observăre s i ănăliză  ă reălită t ilor post-Ră zboi Rece, î n
      mod speciăl a dinamicii frontierei geopolitice dintre Occident și Rusia, ă permis
      toătă  ăceăstă  investigăre ă ăpărătului conceptuăl geopolitic trădit ionăl s i
      î nregistrăreă unor mutăt ii fundămentăle.
         Pe lă ngă  hibridizăreă vechilor not iuni, s-ău individuălizăt s i concepte
      noi, precum cel de transnistrie geopolitică – definită că „o regiune cu o î năltă
      semnificăt ie [geo]strătegică  folosită  de o măre putere (Rusiă), fie î n scopul
      fră nă rii unor tendint e geopolitice î n desfă s urăre (ăvănsul structurilor
      euroătlăntice că tre grănit ele ăctuăle ăle Rusiei), fie pentru recuperăreă
      influent ei î n fostul spăt iu ideologic” (Neăcs u, 2015b, p. 68) – un verităbil
      „temporizător” geopolitic utilizăt de Rusiă î n spăt iul Mă rii Negre, î mbră t is ă nd,
      că formă de mănifestăre, pe ceă ă conflictelor î nghet ăte. Lă ăcestă s-ău ădă ugăt
      s i ăltele: „clemă geopolitică ” (Neăcs u s i Negut , 2013, p. 40, utilizăt s i î n ălte
      studii ulterioăre: Neăcs u, 2014b, p. 94 s .ă.), hard energy (Negut  s i Neăcs u,
      2009, p. 176), gazoduct de preîntâmpinare (preemptive gas pipeline) s i clește
      energetic (Neăcs u s i Negut , 2010, p. 31, ultimul dezvoltăt secvent iăl î ntr-o
      serie î ntreăgă  de studii s i comunică ri, dintre căre ămintim doăr Neăcs u s i
      Floreă, 2013, pp. 90-95; Neăcs u s i Floreă, 2012, pp. 426-440), cleștele
      geopolitic (Neăcs u, 2013, p. 45).
         Tocmăi ăcest ultim concept constituie subiectul centrăl ăl ăcestui studiu,
      pornind de lă î ntrebăreă căre ă declăns ăt investigăt iă de făt ă : Este Europa pe
      cale să fie strivită într-un clește geopolitic complex?
         Este suficient să  ănăliză m o serie de hă rt i: un sistem de găzoducte
      ruses ti pe fundul Mă rii Băltice (Nord Stream), pe căle de ă fi dublăt (Nord
      Stream II), completăt de un ăltul, î n sud, evident, tot rusesc, pe fundul Mă rii
      Negre (Blue Stream), s i el pe căle de ă fi dublăt cu Turkish Stream (pe „ruinele”
      fostului proiect rusesc South Stream). Clește energetic rusesc? Prezent ă ăcestor
      două  culoăre energetice ă constituit pretextul pentru remilitărizăreă celor

                         8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14